CASTROL BP MOBIL SHELL CALTEX TOTAL

Need Application Help? Give us a call -free- 0909 366 278 (Mr Phan)
CASTROL - BP -
MOBIL -SHELL -CALTEX -TOTAL lubricants
to carry on business
Email: ngocphanvt@gmail.com


Tìm kiếm Blog này

31 tháng 3, 2010

DẦU MỠ NHỜN CÔNG NGHIỆP - Castrol BP MOBIL HIỆN ĐANG CÓ HÀNG

 Công ty TNHH Phong Phú
Kinh doanh chuyên nghiệp toàn quốc dầu mỡ nhờn
CASTROL - BP - MOBIL - SHELL - TOTAL - CALTEX
Office: 801 Trương Công Định, Thành phố Vũng Tàu
ĐT: 064. 59  39 39
Fax: 064. 597 229
Hotline: 0909 366 278(Mr Phan)

DẦU MỠ NHỜN CÔNG NGHIỆP - Castrol BP Petco đang có hàng sẵn:01/01/2011

AUTRAN DX III
BP ATF AUTRAN DX III
ENERGOL HD 40 CC/SC(N)
VISCO 5000 5W40 SL/CF
VISCO 5000 5W40 SL/SC
AUTRAN 4 30 : 209L
AUTRAN 4 50 : 209L
BARTRAN HV 32 : 209L
BARTRAN HV 46 : 209L
BARTRAN HV 68 : 209L
BP ATF AUTRAN DX III : 209L
BP ATF AUTRAN DX III : 18L
CASTROL ALPHASYN PG 320: 20L
DIELECTRIC 200 : 208L
ENERGOL CS 100 : 209L
ENERGOL CS 150 : 209L
ENERGOL CS 220 : 209L
ENERGOL CS 32 : 209L
ENERGOL CS 46 : 209L
ENERGOL CS 68 : 209L
ENERGOL DC 1500 : 209L
ENERGOL DS 3 145 CD/SF : 209L
ENERGOL GR 3000-2 50K/D: 209L
ENERGOL GR-XP 100 : 209L
ENERGOL GR-XP 1000 : 209L
ENERGOL GR-XP 150 : 209L
ENERGOL GR-XP 1500 : 209L
ENERGOL GR-XP 220 : 18L
ENERGOL GR-XP 220 : 209L
ENERGOL GR-XP 320 : 209L
ENERGOL GR-XP 460 : 209L
ENERGOL GR-XP 68 : 209L
ENERGOL GR-XP 680 : 209L
ENERGOL HD 20W50 CD/SF : 209L
ENERGOL HD 40 SC/CC : 209L
ENERGOL HDX 50 SE/CC : 209L
ENERGOL HLP Z32 : 209L
ENERGOL HLP Z46 : 209L
ENERGOL HLP Z68 : 209L
ENERGOL HLP HM 100 : 209L
ENERGOL HLP HM 15 : 209L
ENERGOL HLP HM 22 : 209L
ENERGOL HLP HM 32 : 209L
ENERGOL HLP HM 46 : 209L
ENERGOL HLP HM 68 : 209L
ENERGOL HL XP 32 : 209L
ENERGOL HP 10 : 209L
ENERGOL IC-HFX 304 : 209L
ENERGOL IC-HFX 404 : 209L
ENERGOL IC-HFX 504 : 209L
ENERGOL LPT 46 : 20L
ENERGOL LPT 46 : 209L
ENERGOL LPT 68 : 209L
ENERGOL LPT F 32 : 209L
ENERGOL LPT F 46 : 208L
ENERGOL LPT F 46 : 20L
ENERGOL MGX 88 : 209L
ENERGOL OG-L 460 : 180Kg
ENERGOL RC 100 : 209L
ENERGOL RC 150 : 208L
ENERGOL RC-R 32 : 18L
ENERGOL RC-R 32 : 209L
ENERGOL RC-R4000/68 : 18L
ENERGOL RC-R4000/68 : 209L
ENERGOL RC-R 46 : 18L
ENERGOL RC-R 46 : 209L
ENERGOL RC-R 68 : 18L
ENERGOL RC-R 68 : 209L
ENERGOL RD-E 100 : 209L
ENERGOL SHF-LT 15 : 20L
ENERGOL THB 32 : 209L
ENERGOL THB 46 : 209L
ENERGOL THB 68 : 18L
ENERGOL THB 68 : 209L
ENERGREASE HTG 2 : 15Kg
ENERGREASE HTG 2 : 180Kg
ENERGREASE L 21M : 180Kg
ENERGREASE LC 2 : 180Kg
ENERGREASE LC 2(I) : 15Kg
ENERGREASE LCX 103 : 15Kg
ENERGREASE LS 2(VE) : 15Kg
ENERGREASE LS 2(VE) : 180Kg
ENERGREASE LS 3(VE) : 15Kg
ENERGREASE LS 3(VE)1 : 180Kg
ENERGREASE LS-EP 0 : 180Kg
ENERGREASE LS-EP 0 : 15Kg
ENERGREASE LS-EP 1 : 180Kg
ENERGREASE LS-EP 1(VE) : 15Kg
ENERGREASE LS-EP 1 S : 180Kg
ENERGREASE LS-EP 2(VE) : 180Kg
ENERGREASE LS-EP 2(VE) : 15Kg
ENERGREASE LS-EP 3 : 180Kg
ENERGREASE LS-EP 2(VE) : 15Kg
ENERGREASE M-P : 15Kg
ENERGREASE M-P : 180Kg
ENERGREASE MP-MG 2 : 18L
ENERGREASE MX 2 : 15L
ENERGREASE ZS : 15Kg
ENERSYN OC-S 220 : 18L
ENERSYN RC-S 8000 VG46 : 18L
ENERSYN RC-S 8000 VG68 : 18L
ENERSYN RC-S 8000 VG32 : 18L
ENERSYN SG-XP 220 : 208L
ENERSYN SG-XP 220 : 20L
ENERSYN SG-XP 460 : 20L
ENERSYN SG-XP 680 : 20L
FUSHING OIL : 18L
GEAR OIL 140 XP GL4 : 18L
GEAR OIL 140 XP GL4 : 209L
GEAR 90 XP GL4 : 18L
GEAR 90 XP GL4 : 209L
HYPOGEAR EP 80W90 GL5 : 209L
HYPOGEAR EP 85W140 GL5 : 209L
MACCURAT D68 : 20L
SOLTREND T : 209L
SUPER V 20W50 SG/CD : 209L
TERRAC SUP.TRANSMISSION: 20L
TRANSCAL N : 209L
TURBINOL X32 : 209L
TURBINOL X46 : 209L
VANELLUS C3 10W CF/SF : 209L
VANELLUS C3 30 CF/SF : 209L
VANELLUS C3 40 CF/SF : 18L
VANELLUS C3 40 CF/SF : 209L
VANELLUS C3 50 CF/SF : 18L
VANELLUS C3 50 CF/SF : 209L
VANELLUS C3 MG 15W40 CF4/SG: 209L
VANELLUS C3 MG 20W50 CF4/SG: 209L
VANELLUS.MULTIF 15W40 CI4/SL: 209L
VISCO 2000-20W50 SL/CF : 209L
VISCO 3000-10W40 SM/CF(N) : 209L
BP 4T MG 20W50 SG(R) : 209L
BP 4T MG 20W50 SG : 209L
BP 4T MG 20W40 SF(R) : 209L
AGRI TRANS PLUS : 205L
BP BRAKEFLUID DOT 4 : 60L 
Các sản phẩm nhập khẩu :
Caltex/Chevron Turbine Oils Packing Size
Regal R & O 32 200 L Drum, 18 L Pail
Regal R & O 46 200 L Drum, 18 L Pail
Regal R & O 68 200 L Drum, 18 L Pail
Regal R & O 100 200 L Drum, 18 L Pail
ExxonMobil Turbine Oils (Synthetic) Packing Size
Mobil SHC 824 208 L Drum
Mobil SHC 825 208 L Drum
ExxonMobil Turbine Oils (Premium) Packing Size
Mobil DTE 732 208 L Drum
Mobil DTE 746 208 L Drum
Mobil DTE 768 208 L Drum
Mobil DTE 798 208 L Drum
Mobil DTE 832 208 L Drum
Mobil DTE 846 208 L Drum
ExxonMobil Turbine Oils (Mineral) Packing Size
Teresstic T100 208 L Drum, 20 L Pail
Idemitsu Turbine Oils Packing Size
Daphne Turbine Oil 32/46/68/100-S 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Super Turbine Oil 32/46/56/68-S 200 L Drum, 20 L Pail
Shell Turbine Oils Packing Size
Shell Turbo T32, T46, T68 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Turbo T100 209 L Drum, 18 L Pail
Caltex/Chevron Automatic Transmission Fluid Packing Size
Caltex Havoline ATF J 18 L Pail, 12 x 1 L Carton
Caltex Texamatic 1888 200 L Drum, 18 L Pail, 4 x 5 L Carton, 12 x 1 L Carton
Castrol Transmission Oils Packing Size
PTT SR ATF TQ Dexron III 18 L Pail
Protector SR ATF 6 x 4 L Carton
PTT SR ATF 6 x 1 L Carton
Shell Transmission Oils Packing Size
Shell ATF II D/ Shell Donax TA 209 L Drum, 18 L Pail
Shell ATF III 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Donax TD 5W/30 18 L Pail
Shell Donax TD 10W/30 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Donax TC 30, TC 60 209 L Drum
Shell Donax TF 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Donax TM 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Donax TX 209 L Drum, 18 L Pail
Caltex/Chevron Heat Transfer Oils Packing Size
Texatherm 46 200 L Drum
ExxonMobil Heat Transfer Oils Packing Size
Mobiltherm 603 208 L Drum
Mobiltherm 605 208 L Drum, 20 L Pail
Idemitsu Heat Transfer Oils Packing Size
Daphne Thermic Oil 200 L Drum, 20 L Pail
Shell Heat Transfer Oils Packing Size
Shell Thermia B 209 L Drum, 18 L Pail
ExxonMobil Metal Processing Oils (Premium) Packing Size
MobilMet 411, 414 208 L Drum
MobilMet 426, 427 208 L Drum
MobilMet 446 208 L Drum
MobilMet 737 208 L Drum
MobilMet 766 208 L Drum
MobilMet 422 208 L Drum
Mobil Vacmul EDM 2 208 L Drum
ExxonMobil Metal Processing Oils (Mineral) Packing Size
Vacumol S68 208 L Drum
Idemitsu EDM Oils Packing Size
Daphne Cut HL-25S 200 L Drum, 20 L Pail
Idemitsu Cutting Oils Packing Size
Daphne Magplus AM 20C 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Magplus AM 20H 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Magplus AM-30S 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Magplus SLA 10/20/30 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Magplus MLA 10/20/30-S 200 L Drum, 20 L Pail
ExxonMobil Cutting Oils (Soluble - Synthetic) Packing Size
Mobilcut 321 208 L Drum
ExxonMobil Cutting Oils (Soluble - Premium) Packing Size
Mobilcut 222 208 L Drum
Mobilcut 242 208 L Drum
Mobilcut 102 208 L Drum, 20 L Pail
Idemitsu Cutting Oils (Water Soluble Coolant for Cutting) Packing Size
Daphne Maxicool MS 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Milcool AL 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Milcool BL/XL 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Alphacool ES 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Alphacool EW 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Alpha Soluble CZ 200 L Drum, 20 L Pail
Shell Cutting Oils (Water Soluble Oils) Packing Size
Shell Dromus Oil B 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Dromus Oil BL 18 L Pail
ExxonMobil Bearing and Circulating Oils (Synthetic) Packing Size
Mobil SHC 624 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 626 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 627 208 L Drum
Mobil SHC 629 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 630 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 632 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 634 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 636 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 639 208 L Drum
Mobil Glygoyle 100 208 L Drum
Mobil Glygoyle 150 208 L Drum
Mobil Glygoyle 220 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Glygoyle 320 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Glygoyle 460, 680 208 L Drum
ExxonMobil Bearing and Circulating Oils (Premium) Packing Size
Vacuoline 525, 546 208 L Drum
Mobil DTE Oil Light 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Medium 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Heavy Medium 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Heavy 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Extra Heavy 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil SHC 632 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 634 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 636 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 639 208 L Drum
Mobil Glygoyle 100 208 L Drum
Mobil Glygoyle 150 208 L Drum
Mobil Glygoyle 220 208 L Drum, 20 L Pail
ExxonMobil Bearing and Gear Oils (Synthetic) Packing Size
MobilGear SHC XMP 320 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear SHC XMP 460 208 L Drum
MobilGear SHC 150 181 KG Drum
MobilGear SHC 220 181 KG Drum
MobilGear SHC 320 181 KG Drum, 17 KG Pail
MobilGear SHC 460 17 KG Pail
MobilGear SHC 680 181 KG Drum
MobilGear SHC 3200, 6800 181 KG Drum
Mobil Glygoyle 320 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Glygoyle 460, 680 208 L Drum
ExxonMobil Bearing and Gear Oils (Premium) Packing Size
MobilGear 600 XP 68, 100 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear 600 XP 150, 220 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear 600 XP 320, 460 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear 600 XP 680 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear XMP 150 208 L Drum
MobilGear XMP 220, 320 208 L Drum
MobilGear XMP 460 208 L Drum
ExxonMobil Bearing and Gear Oils (Mineral) Packing Size
Spartan EP 150, 220 208 L Drum, 20 L Pail
Spartan EP 320, 460 208 L Drum, 20 L Pail
ExxonMobil Open Gear Oils (Premium) Packing Size
Mobiltac 375 NC 181 KG Drum, 17.2 KG Pail
Shell Circulation and Bearing Oils Packing Size
Shell Morlina 10 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 22, 32 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 46, 68 18 L Pail
Shell Morlina 100 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 150, 220 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 320 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 32 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 46, 68 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 100 18 L Pail
Shell Vitrea 150 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 220 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 320 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 460 18 L Pail
Caltex/Chevron Industrial Grease Packing Size
Multifak EP 0 15 KG Pail
Multifak EP 1 180 KG Drum, 18 KG Pail
Multifak EP 2 180 KG Drum, 18 KG Pail
Multifak EP 3 180 KG Drum, 18 KG Pail
Molytex Grease EP 2 170 KG Drum, 15 KG Pail
Thermatex EP 2 170 KG Drum, 15 KG Pail
Starplex 2 15 KG Pail
Black Pearl Grease EP 2 35 LB Pail
SRI Grease 2 16 KG Pail
Texclad 2 18 KG Pail
Ultra Duty Grease 2 16 KG Pail
Coupling Grease 16 KG Pail
Rust Proof Compound L 16 KG Pail
Crater Fluid M 181 KG Drum, 35 LB Pail
Castrol Industrial Grease Packing Size
Heavy Grease 16 KG Pail, 6 x 2 KG Carton, 12 x 0.5 KG Carton
LMX Grease 16 KG Pail
LM Grease 16 KG Pail
Moly Grease 12.5 KG Pail, 12 x 0.5 KG Carton
BMX 2 Grease 20 KG Pail
ExxonMobil Industrial Grease (Synthetic) Packing Size
Mobilith SHC 100 16 KG Pail
Mobilith SHC 220 174 KG Drum, 16 KG Pail
Mobilith SHC 460 174 KG Drum, 16 KG Pail, 40 x 0.39 KG Carton
Mobiltemp SHC 100 20 KG Pail
ExxonMobil Industrial Grease (Premium) Packing Size
Mobiltemp 78 180 KG Drum
Mobiltemp 2 15 KG Pail
Unirex N2 180 KG Drum
Unirex N3 180 KG Drum
Ronex Mp Grease 181 KG Drum, 16 KG Pail
Mobilgrease FM 222 (Food Grade) 16 KG Pail
ExxonMobil Industrial Grease (Premium – Lead-Free) Packing Size
Mobilux EP 0 180 KG Drum, 15 KG Pail
Mobilux EP 1 180 KG Drum, 15 KG Pail
Mobilux EP 2 180 KG Drum, 15 KG Pail
Mobilux EP 3 12 x 0.4 KG Carton, 180 KG Drum, 15 KG Pail
Mobilux EP 2 Moly 180 KG Drum
Mobil Polyrex EP 2 16 KG Pail
Mobilux EP 111 16 KG Pail
Mobilux EP 023 16 KG Pail
Idemitsu Industrial Grease Packing Size
Daphne Bearing Grease EP 0/1/2/3 180 KG Drum, 16 KG Pail
Daphne Eponex Grease SR 0/1/2 (High Temperature) 180 KG Drum, 16 KG Pail
Shell Industrial Grease Packing Size
Shell Alvania EP(LF) Grease 00 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia EP(LF) Grease 0 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia EP(LF) Grease 1 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia EP(LF) Grease 2 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia EP(LF) Grease 3 18 L Pail
Shell Alvernia Grease RL1 18 L Pail
Shell Alvernia Grease RL2 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia Grease RL3 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia HDX 2 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Alvernia GL 00 18 L Pail
ExxonMobil Automotive Grease Packing Size
Mobilgrease XHP 222 180 KG Drum, 16 KG Pail, 40 x 0.397 KG Carton
Mobilgrease Special 180 KG Drum, 18 KG Pail
Shell Automotive Grease Packing Size
Shell Retinax Grease EP2 209 KG Drum, 18 KG Pail
Shell Retinax Grease EPX2 18 KG Pail
Shell Retinax HD 2 18 KG Pail
Shell Retinax HDX 2 209 KG Drum, 18 KG Pail
ExxonMobil Rust Preventives (Premium) Packing Size
Mobilarma 798 200 L Drum
Mobilarma 245 208 L Drum
Mobilarma 522, 524 208 L Drum
Idemitsu Anti Rust Oil Packing Size
Daphne Oil Coat RL 55 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Super Coat NR 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Super Coat WR 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Super Coat TW 200 L Drum, 20 L Pail
Caltex/Chevron Engine Oils Packing Size
Caltex Havoline Fully Synthetic 5W40 4 x 4 L Carton,12 x 1 L Carton
Caltex Havoline Fully Synthetic 10W50 4 x 4 L Carton
Caltex Havoline Fully Synthetic 20W50 200 L Drum, 4 x 4 L Carton, 12 x 1 L Carton
Castrol Engine Oils Packing Size
Magnatec 10W/40 6 x 4 L Carton
GTX Modern Engine 15W/40 SM/CF 6 x 4 L Carton
Castrol Engine Oils (Synthetic) Packing Size
Edge 0W/40 SM/CF 6 x 4 L Carton
Edge Sport 10W/60 6 x 4 L Carton
Edge 5W/40 SM/CF 6 x 4 L Carton
Caltex/Chevron Compressor Oils Packing Size
Compressor Oil EP VDL 68 200 L Drum, 18 L Pail
Compressor Oil EP VDL 100 200 L Drum, 18 L Pail
Compressor Oil EP VDL 150 200 L Drum
Cetus DE 68 18 L Pail
Cetus DE 100 20 L Pail
Cetus PAO 68 20 L Pail
ExxonMobil Compressor Oils (Synthetic) Packing Size
Mobil Rarus 824 208 L Drum
Mobil Rarus 826 208 L Drum
Mobil Rarus 827 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Rarus 829 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Rarus SHC 1024 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil Rarus SHC 1025 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil Rarus SHC 1026 208 L Drum, 18.9 L Pail
ExxonMobil Compressor Oils (Premium) Packing Size
Mobil Rarus 424 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Rarus 425, 426, 427 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Rarus 429 208 L Drum
Idemitsu Compressor Oils (Rotary & Screw Type) Packing Size
Daphne Rotary Compressor Oil A 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Screw Compressor 32/46/68-S 200 L Drum, 20 L Pail
Idemitsu Compressor Oils (Piston Type) Packing Size
Daphne Super CS 46/68 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Super CS 100-S 200 L Drum, 20 L Pail
Daphne Compressor Oil 46/68/100-S 200 L Drum, 20 L Pail
Idemitsu Compressor Oils (Vacuum Type) Packing Size
Daphne Super Ace-Vac 46/68 200 L Drum, 20 L Pail
Shell Compressor Oils Packing Size
Shell Corena Oil S32 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Corena Oil S46, S68 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Corena Oil P68 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Corena Oil P100 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Corena Oil P150 209 L Drum, 18 L Pail

ExxonMobil Bearing and Circulating Oils (Synthetic) Packing Size
Mobil SHC 624 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 626 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 627 208 L Drum
Mobil SHC 629 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 630 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 632 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 634 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 636 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 639 208 L Drum
Mobil Glygoyle 100 208 L Drum
Mobil Glygoyle 150 208 L Drum
Mobil Glygoyle 220 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Glygoyle 320 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Glygoyle 460, 680 208 L Drum
ExxonMobil Bearing and Circulating Oils (Premium) Packing Size
Vacuoline 525, 546 208 L Drum
Mobil DTE Oil Light 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Medium 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Heavy Medium 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Heavy 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil DTE Oil Extra Heavy 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil SHC 632 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 634 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 636 208 L Drum, 18.9 L Pail
Mobil SHC 639 208 L Drum
Mobil Glygoyle 100 208 L Drum
Mobil Glygoyle 150 208 L Drum
Mobil Glygoyle 220 208 L Drum, 20 L Pail
ExxonMobil Bearing and Gear Oils (Synthetic) Packing Size
MobilGear SHC XMP 320 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear SHC XMP 460 208 L Drum
MobilGear SHC 150 181 KG Drum
MobilGear SHC 220 181 KG Drum
MobilGear SHC 320 181 KG Drum, 17 KG Pail
MobilGear SHC 460 17 KG Pail
MobilGear SHC 680 181 KG Drum
MobilGear SHC 3200, 6800 181 KG Drum
Mobil Glygoyle 320 208 L Drum, 20 L Pail
Mobil Glygoyle 460, 680 208 L Drum
ExxonMobil Bearing and Gear Oils (Premium) Packing Size
MobilGear 600 XP 68, 100 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear 600 XP 150, 220 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear 600 XP 320, 460 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear 600 XP 680 208 L Drum, 20 L Pail
MobilGear XMP 150 208 L Drum
MobilGear XMP 220, 320 208 L Drum
MobilGear XMP 460 208 L Drum
ExxonMobil Bearing and Gear Oils (Mineral) Packing Size
Spartan EP 150, 220 208 L Drum, 20 L Pail
Spartan EP 320, 460 208 L Drum, 20 L Pail
ExxonMobil Open Gear Oils (Premium) Packing Size
Mobiltac 375 NC 181 KG Drum, 17.2 KG Pail
Shell Circulation and Bearing Oils Packing Size
Shell Morlina 10 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 22, 32 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 46, 68 18 L Pail
Shell Morlina 100 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 150, 220 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Morlina 320 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 32 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 46, 68 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 100 18 L Pail
Shell Vitrea 150 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 220 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 320 209 L Drum, 18 L Pail
Shell Vitrea 460 18 L Pail

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét